Effective Networking
Meet key new NPL industry contacts all in
one place over the course of two busy days.
Main Partner
Hlavní partner
A major regional meeting of NPL Buyers, Sellers, Servicers & Advisors
SPECIAL OFFER
Book 3 delegate tickets for the price of 2!
10. ročník konference
Setkání českého hypotečního trhu

Program


 
  Předsedající:
  Martin Kofroň
  Counsel

  KPMG
 

Blok 1NOVINKY V OBLASTI COMPLIANCE A PODVODU, ZÁKON O TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI
 
09.00NOVINKY VE SMĚRNICÍCH EU: BASEL III, CDR IV, CRR IV
 • Jaké jsou nové regulatorní požadavky pro kreditní instituce známé pod názvem Basel III
 • Návrhy směrnice CRD IV a nařízení CRR IV
 • Kapitálová přiměřenost v budoucnosti aneb příliš mnoho polštářů
 • Budou u nás SIFI (systematicky významné instituce)?
 • Jaké očekáváme dopady nové regulace na české banky
 • Na co se zaměřuje budoucí regulace v oblasti Corporate governance
  Monika Laušmanová
  ředitelka úseku Centrální řízení rizik
České spořitelny
  a předsedkyně Komise pro bankovní regulaci
  České bankovní asociace
 

 
09.20SOLVENCY II: VÝVOJ INTERNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU
 • Legislativní proces SII
  • stručný přehled právních norem – stav projektu SII v EU,
  • regulace a dohled trhu v ČR,
 • Požadavky SII na corporate governance a s tím související vnitřní kontrolní systém,
  • ORSA
   • Vliv na vnitřní kontrolní systém,
   • Nástroj řízení,
  • Nároky SII kladené na vedení společnosti,
  • Interní audit
   • Dopad SII na interní audit,
   • Vliv interního auditu na vnitřní kontrolní systém
  Dana Yussupova
  interní auditor – senior

  Česká pojišťovna
 

 
09.40STRATEGIE A TAKTIKA DETEKCE PODVODŮ S OHLEDEM
NA REGULATORNÍ POŽADAVKY
 • Specifické potřeby zohlednitelné v strategickém nastavení boje s podvody
 • Změny v mentalitě a kultuře v souvislosti s regulatorními a tržnimí změnami
 • Taktické postupy detekce a reakce na podvody
 • Využitelné metody šetření podvodu
 • Taktika a přístup k spolupráci s orgány regulatorními a činnými v trestním řízení
  Daniel Bican
  Executive Director, Fraud Investigation & Dispute Services

  Ernst & Young Audit
 

 
10.00DOPADY MEZINÁRODNÍ A ČESKÉ PROTIKORUPČNÍ LEGISLATIVY NA ČESKÉ PODNIKY
 • Zahraniční protikorupční zákony s dopadem na české podniky (britský Bribery Act, americký FCPA)
 • Nový český zákon o trestní odpovědnosti právnických osob
 • Rizika pro české podniky vyplývající z mezinárodní a české protikorupční legislativy
 • Efektivní compliance systém jako obrana proti rizikům
 • Role advokáta, legal privilege

  Jitka Logesová
  Partner

  Kinstellar
 

10.20 PANELOVÁ DISKUSE
 • Jaké lze očekávat dopady změn evropské legislativy na český a slovenský finanční trh?
 • Jaké jsou možné problémy při implementaci změn evropské legislativy na lokálních úrovních?
 • Je přechodná doba zavádění změn dostatečná k jejich splnění?
 • Přinesou nové regulace zlepšení transparentnosti a účinnosti na lokálních trzích?
 • Jaké lze očekávat problémy při implementaci Solvency II.?
 • Jak maximalizovat obchodní příležitosti implementací Solvency II.?
 • Je časový rámec zavádění Solvency II. realistický?
 • Jaký bude vliv Solvency II. na nabídku produktů?
 • Jaký je profil současného podvodníka?
 • Jaké jsou osvědčené technologie při stíhání podvodů?
 • Jak zlepšit spolupráci s policií při stíhání podvodů?
 • Jak zlepšit spolupráci mezi jednotlivými odděleními při stíhání podvodů?
 • Lze zlepšit ochranu jednotlivých sektorů před podvodným jednáním?
 • Jak vyšetřování podvodů ovlivní snižování provozních nákladů?
 • Jaké jsou přínosy nového zákona o trestní odpovědnosti pro sektor FS?
 • Jaké jsou sankce a mohou zapříčinit i zánik firmy?
 • Jaká je ochrana před zneužitím zákona, např. při zdiskreditování protivníka?

Monika Laušmanová, ředitelka úseku Centrální řízení rizik České spořitelny
a předsedkyně Komise pro bankovní regulaci České bankovní asociace

Dana Yossupova, interní auditor – senior, Česká pojišťovna

Daniel Bican, Executive Director, Fraud Investigation & Dispute Services,
Ernst & Young Audit

Jitka Logesová, Partner, Kinstellar


 
10.40Káva
 

 
Blok 2ZAMĚŘENÍ NA NOVINKY V ZÁKONÍKU PRÁCE
 
11.00VYSVĚTLENÍ KLÍČOVÝCH ELEMENTŮ ZÁKONÍKU PRÁCE PO ÚPRAVĚ
 • Doba určitá pracovní smlouvy a možnosti jejího prodlužování
 • Odstupné
 • Konkurenční doložka
 • Švarcsystém
11.30WORKSHOP: ZÁKONÍK PRÁCE
 • Praktické využití poznatků získaných v první části bloku
  Zdeněk Málek
  advokát

  Advokátní kancelář Tomáš Rašovský
 

 
12.00Oběd
 

 
Blok 3INSOLVENCE, ÚPADEK A INKASO POHLEDÁVEK
 
13.00ODDLUŽENÍ JAKO FORMA INKASA POHLEDÁVEK A JEHO AKTUÁLNÍ PROBLÉMY
 • Význam SJM pro inkaso pohledávek
 • Inkaso pohledávek v SJM za manžely v oddlužení
 • Inkaso pohledávek v SJM za jedním z manželů v oddlužení
 • Oddlužení není pro podnikatele?
 • Jak a kdy využít věřitelských oprávnění v insolvenčním řízení pro efektivní inkaso pohledávek
  Zdeňka Prudilová Koníčková
  advokátka a insolvenční správkyně

  Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři
  

 
13.20NESTANDARDNÍ PRAKTIKY NA TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ
 • Zneužívání zprostředkování
 • Neposkytování povinných informací
 • Neprověřování schopnosti spotřebitele splácet úvěr
 • Poskytnutí úvěru vázáno na uzavření další nesouvisející smlouvy
 • Požadavek neadekvátního zajištění
 • Nabídky mimosoudního oddlužení
  Martin Šváb
  vedoucí právního oddělení

  Provident Financial
 

 
13.40NOVINKY V LEGISLATIVĚ INKASA POHLEDÁVEK A ÚPADKU
 • Úvod do inkasa pohledávek
 • Rozhodčí doložky – současná judikatura
 • Náhrada nákladů řízení (snížení náhradové vyhlášky – návrh novely)
 • Novela ins. zákona směřující proti šikanózním ins.návrhům
  Radka Rutar
  Koncipient / Associate

  PRK Partners
 

 
14.00PŘÍPADOVÁ STUDIE: DOCUMENT ASSEMBLY PŘI VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK
 • Právní procesní řízení
 • Systémy správy obsahu
 • Sdílený pracovní prostor a právní projektový management
 • Automatizované vytváření dokumentů
  Jakub Šváb
  ředitel právního odboru

  J&T Banka
 

 
14.20DOTAZY
 

 
14.40Káva
 

 
Blok 4DODAVATELSKÉ SMLOUVY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
15.00POSOUZENÍ KLÍČOVÝCH ELEMENTŮ IT DODAVATELSKÝCH SMLUV
 • Jaké jsou základní typy smluv uzavíraných v oblasti ICT?
 • Jaká rizika skýtá typická smlouva o dílo na ICT technologie?
 • Jak uzavřít dobrou outsourcingovou smlouvu nebo mít optimální SLA?
 • Na co si dát pozor při uzavírání licenčních smluv?
  Josef Donát
 
Partner

  ROWAN LEGAL 
 

 
15.20PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ TŘETÍM STRANÁM
 • Základní podmínky dle zákona č. 101/2000 Sb.
 • Rozsah předávaných informací
 • Kdy je nezbytný souhlas subjektu údajů
 • Informační povinnost
  Eva Appeltauerová
  Úřad pro ochranu osobních údajů
 

 
15.40DOTAZY
 

 
Blok 5CORPORATE GOVERNANCE A NOVINKY V OBCHODNÍM ZÁKONÍKU
 
16.00AKTUÁLNÍ OTÁZKY OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU
 • Omezení odpovědnosti za škodu
 • Judikatura k § 196a
 • Souběh funkcí
 • Rozhodování jediného akcionáře

  Jiří Markvart
  Advokát – Attorney at Law | Associate Partner

  Ambruz & Dark, advokáti

 

 
16.20CORPORATE GOVERNANCE V PRAXI: VÝZVY, PROBLÉMY, ŘEŠENÍ
 • Prohlubující se latentní deformace corporate governance a firemní kultury
 • Deprivace hodnotových preferencí jednotlivců
 • Využívání nevhodných metod sledování změn
 • Neschopnost předcházet selhání v pracovním chování na všech úrovních

  Petr Kavalíř
  Executive Director

  CG Partners

 

 
16.40DOTAZY
 

17.00Konec dne

 


SmithNovak © | Kontakt