Program


 
  Předsedající:
  Jan Dlabola
  Senior Collections Manager

  GE Money Bank
 

Blok 1ZKOUMÁNÍ NEJNOVĚJŠÍCH TRENDŮ A VÝVOJE NA DLUHOVÉM TRHU
 
09.00NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VÝZVY A PŘÍLEŽITOSTI PRO DIVIZE INKASA POHLEDÁVEK V ROCE 2012
 • Klíčová role kvality dat při tvorbě vymáhací strategie
 • Přístupy k segmentaci klientů do vymáhacích treatmentů
 • Segmentace zákazníků pro kontaktování před vstupem do delikvence
 • Použití externích treatmentů v early collections
 • Zacílení incentivních systémů
 • Platební alternativy pro klienty ve finanční tísni

  Jan Dlabola
  Senior Collections Manager

  GE Money Bank                                                                       

  Jiří Mach
  Collections Strategy Manager

  GE Money Bank
 

 
09.20HODNOCENÍ TRENDŮ V OBLASTI ÚVĚROVÁNÍ A ZADLUŽENOSTI ZÁKAZNÍKŮ
 • Nejčastější způsoby financování pracovního kapitálu
 • Rizika spojená s různými druhy financování pracovního kapitálu
 • Jak pracovat s dodavatelským úvěrem
 • Monitoring a zabezpečení finančních toků zdrojů pomocí eliminace rizik výpadku cash flow
  Martin Růžička
  Managing Director

  Coface Czech
 

09.40NALEZENÍ ROVNOVÁHY MEZI VZTAHEM KE KLIENTŮM A EFEKTIVNÍM INKASEM POHLEDÁVEK
 • Responsible Collection – hlavní principy
 • Potřeby klienta v procesu Early Collection
 • Segmentace portfolia, základní předpoklad efektivity Early Collection
 • Rozdílné přístupy vymáhání podle profilu klienta
  Dušan Zenáhlík
  Collection and Litigation Director

  Cetelem ČR
 

10.00PANELOVÁ DISKUZE
 • Jak může špatné řízení inkasa pohledávek krátce po splatnosti („Early Collection“) poškodit vztahy se zákazníky?
 • Jak vypadá zdravá rovnováha mezi „Early Collections“ a „Late Collections“ (první fáze vs. pozdější fáze vymáhání pohledávek)?
 • Jak se budou vyvíjet zadlužení v roce 2012?
 • Jaký je nejefektivnější způsob jednání se zákazníky?
 • Jakým způsobem současné ekonomické klima ovlivňuje dluhový trh?
 • Co by měla udělat vláda v zájmu ochrany zadlužených zákazníků?
 • Jaké je srovnání agentur zabývajících se inkasem pohledávek na českém trhu?
 • Jak může oddělení inkasa pohledávek snížit počet odepsaných pohledávek?
 • Jaké jsou nejnovější trendy na trhu pohledávek?
 • Jak rychle soudy řeší malé dluhy?
 • Role etického kodexu v procesu vymáhání nebo Jak účinně ovlivnit míru recidivy?

Jan Dlabola, Senior Collections Manager, GE Money Bank

Jiří Mach, Collections Strategy Manager, GE Money Bank

Martin Růžička, Managing Director, Coface Czech

Dušan Zenáhlík, Collection and Litigation Director, Cetelem ČR


10.20Káva

Blok 2VÝVOJ EFEKTIVNÍ STRATEGIE „EARLY COLLECTIONS“
 
10.50EFEKTIVNÍ STRATEGIE V ENERGETICKÉ SPOLEČNOSTI
 • Výchozí situace – funkční interní proces pro vymáhání pohledávek
 • Růst pohledávek v souvislosti s celkovým zhoršením platební schopnosti zákazníků
 • Reakce – snaha o další zlepšení v celém procesu vymáhání
  • Zálohování
  • Rané vymáhání
  • Řízení splátkových kalendářů
  • Proces ukončování smluv
  • Pozdní vymáhání
 • Rané vymáhání – rychlé zahájení prostřednictvím externí spolupráce
 • Důvody pro zahájení externí spolupráce
  • Zvýšení efektivity vymáhání
  • Náklady
  • Možnosti u dohledávání kontaktů
 • Cíle projektu
  • Zlepšení platební morálky
  • Udržení zákazníka
 • Nastavení projektu
  • Doba správy pohledávek
  • Způsob řešení inkasního procesu
  • IT podpora
  • Aktualizace dat a reporting
 • Vyhodnocení  projektu
  Petr Štulc
  ředitel pro finance a správu

  ČEZ Prodej
 

 
11.20KLÍČOVÉ PRVKY ÚSPĚŠNÉ STRATEGIE „EARLY COLLECTIONS“
 • Správné a včasné zachycení prvních varovných signálů,
  jejich váha a vyhodnocení
 • Zmapování / verifikace ekonomické situace klienta
 • Postoj klienta k problému a jeho návrhy řešení
 • Rozhodnutí o dalším postupu (ideálně ve variantách)
 • Implementace rozhodnutí
 • Nástroje pro podporu early collections
 • Klíčové aspekty při rozhodování na straně banky
  Jiří Michalička
  Head of Work out & Restructuring

  Volksbank
 

11.40VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK POJIŠŤOVNY NA ŽIVÉ SMLOUVĚ
 • Právní úprava (specifika právní úpravy pojistné smlouvy s ohledem na vymáhání pohledávek v rané fázi)
 • Proces vymáhání (cíle, organizace, participanti…)
 • Instrumenty vymáhání (materiální, datové, fyzické…)
 • Interní proces či outsourcing?
 • Obchodní zájem a reputační riziko
  Petr Kolář
  vedoucí odboru správy pohledávek

  Kooperativa Pojišťovna
 

12.00STRATEGIE EARLY COLLECTIONS A SEGMENTACE ZÁKAZNÍKŮ
 • Principy a základní koncepce
 • Riziko a segmentace
 • Vymáhací postupy a prioritizace
 • Operativní řízení parametrů a monitoring výkonnosti
  Jan Běhounek
  ředitel

  CollectionsPro
 

12.20PANELOVÁ DISKUSE
 • Jakým způsobem analyzovat a reagovat na přístup zákazníka k pohledávkám?
 • Jakým způsobem monitorovat úvěrové politiky?
 • Jak zajistit, že zákazník zůstane loajální?
 • Jak ochránit obchodní značku za každou cenu?
 • Outsourcing vs. in-house
 • Jak sladit potřebu zlepšit peněžní toky a zároveň udržet zákazníky?
 • Odlišný přístup k různým segmentům zákazníků
 • Důležitost prioritizace zákazníků
 • Jak provést benchmarking efektivity vaší strategie „Early Collections“?

Petr Štulc, ředitel pro finance a správu, ČEZ Prodej

Petr Kolář, vedoucí odboru správy pohledávek, Kooperativa Pojišťovna

Jiří Michalička, Head of Work out & Restructuring, Volksbank

Jan Běhounek, ředitel, CollectionsPro


12.40Oběd

Blok 3PRODUKTIVITA A EFEKTIVITA PROCESU „EARLY COLLECTIONS“
13.40OPTIMALIZACE PROCESŮ, WORKFLOW & OPERACÍ
 • Vhodné strategie
 • Outsourcing vs. Insourcing
 • Kvalitní data a informace
 • Komunikace
 • Důsledky neplacení
  Jakub Petráš
 
Risk Manager
  LeasePlan
 

14.00HARMONIZACE EXTERNÍCH A INTERNÍCH ZDROJŮ
(OUTSOURCING VS. IN-HOUSE)
 • Jak optimálně sladit navázání externího inkasa na inkaso interní
 • Jak při externím vymáhání využít inkasních kroků, které realizoval veřitel v rámci interního vymáhání
 • Proč je u raného inkasa důležité segmentovat pohledávky dle jejich typu
 • Jaké jsou trendy přístupu inkasních agentur k dlužníkům
 • Jak žádoucí je po externím vymáhání předat věřiteli zjištěné informace o dlužníkovi
 • Nové trendy Early Collection inkasních společností
  Kamil Kavka
  jednatel

  M.B.A. Finance
 

14.20HOW CREDIT BUREAUS CAN HELP TO IMPROVE EARLY COLLECTIONS PERFORMANCE IN A TIME OF CRISIS
 
Prezentace pouze v angličtině.
 • Collections: a world in change in a time of crisis
 • How Credit Bureaus can help to improve performance
 • Approaches to Collections Re-engineering
 • Successful Case Studies
  Claudio Doronzo
  Business Consultant

  Czech Credit Bureau
 

14.40DOTAZY

14.55Káva

Blok 4PŘÍPADOVÉ STUDIE
15.10EFEKTIVNÍ INKASO POHLEDÁVEK PRI ZACHOVÁNÍ POZITIVNÝCH ZKUŠENOSTÍ ZÁKAZNÍKŮ
 • Etika vs. úspešnosť vymáhania
  Vladimír Gazárek
  prezident
Asociace inkasních agentur
 
majitel a jednatel Agentura Česká inkasní
 

15.40ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY VÝZNAMNÝCH RETAILOVÝCH BANK
 • Co jsme v bankách viděli?
  • Nejčastější promarněné příležitosti
  • Příznaky neoptimálního nastavení procesů
  • Využití promarněných příležitostí
  Tomáš Wolf
  konzultant

  Adastra Business Consulting
  

16.00SEGMENTOVANÝ PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM TELEKOMUNIKAČNÍ SPOLEČNOSTI
 • Metodika segmentace zákazníků dle jejich rizikovosti, hodnoty, typu využívané služby a dlouhodobosti jejich smluvního vztahu
 • Segmentace maximalizující krátkodobé finanční zisky vs segmentace s důrazem na dlouhodobé udržení spokojeného zákazníka
 • Potřeba nových investic do vymáhacího procesu vs přenášení nákladů vymáhání na zákazníky
 • Partnerské způsoby řešení a psychologie dlužníka
  Pavel Vlasaný
  Head of Credit Risk and Collections

  T-Mobile ČR

16.25ARGUMENTY PRO A PROTI  OUTSOURCINGU FUNKCE
„EARLY COLLECTIONS“ V RETAILOVÉ BANCE
 • Kdy je vhodné využít outsourcing (pro a proti)
 • Jak nastavit dlouhodobě úspešný outsourcing z hlediska kontroly a efektivity
 • Cena a její vliv na úspěšnost outsourcingu
 • Jak vybrat vhodného partnera pro outsourcing
  Vítězslav Kus
  obchodní a marketingový ředitel

  KRUK International
 

16.45Konec dne

 


SmithNovak © | Kontakt